ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการสมัครสมาชิกและใช้บริการ
เว็บไซต์ PHYD (Pay-How-You-Drive) “ขับดี ลดให้”

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการสมัครสมาชิก และใช้บริการเว็บไซต์ PHYD (Pay-How-You-Drive) “ขับดี ลดให้” (ต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์ PHYD”) ซึ่งจัดทำโดย บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีที่อยู่จดทะเบียนอยู่เลขที่ 25 อาคารกรุงทพประกันภัย/YWCA ชั้นที่ 14 และชั้นที่ 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้โดยละเอียด การที่ท่านเลือก “ยอมรับ” เป็นการที่ท่านให้การรับรองว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ และตกลงผูกพันตนต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้

ข้อที่ 1 คำจำกัดความ

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ให้คำต่อไปนี้มีความหมาย ดังนี้

1. “บริษัท” หมายถึง บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2. “ผู้ใช้หรือท่าน” หมายถึง บุคคลซึ่งตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

3. “เว็บไซต์ PHYD” หมายถึง เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ Toyota Care PHYD (Pay- How-You-Drive) “ขับดี ลดให้” พร้อมทั้งท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลการทำประกันภัย รวมถึงข้อมูลระยะ ทางการขับขี่ คะแนนจากพฤติกรรมการขับขี่ และส่วนลดที่ได้รับในปีต่ออายุประกันภัยได้จากที่นี่

ข้อที่ 2 การสมัครสมาชิก และใช้บริการเว็บไซต์

1. ผู้ใช้หรือท่าน ต้องทำประกันภัย Toyota Care PHYD (Pay-How-You-Drive) “ขับดี ลดให้” กับบริษัทเท่านั้น

2. ท่านควรลงทะเบียน และอนุญาตเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในแอปพลิเคชั่น T-Connect เพื่อสามารถเห็นข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่ของท่าน

ข้อที่ 3 ความรับผิดชอบของผู้ใช้

1. ท่านจะต้องเก็บรหัสประจำตัวผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับเว็บไซต์ PHYD ไว้เป็นความลับ ท่านจะต้องไม่ให้บุคคลอื่นใดทราบรหัสประจำตัวผู้ใช้ของท่าน ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใดใช้รหัสประจำตัวผู้ใช้ของท่าน และท่านต้องไม่ใช้รหัสประจำตัวผู้ใช้ของบุคคลอื่นใด โดยท่านเป็นผู้รับผิดชอบต่อการกระทำและผลต่างๆ ของการกระทำทั้งปวงอันเกิดขึ้นจากการใช้รหัสประจำตัวผู้ใช้ของท่าน ไม่ว่าการกระทำนั้นจะกระทำขึ้นโดยท่านหรือไม่

2. หากท่านโอนหรือให้ยานพาหนะกับบุคคลอื่น หรือ เปลี่ยนแปลงผู้สมัครสมาชิกเว็บไซต์ PHYD สิทธิ์ในการใช้ ระบบ หรือสิทธิ์ในการใช้เว็บไซต์ PHYD ของบริษัทจะหมดไป

3. เมื่อท่านได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อ ในแอปพลิเคชัน T-Connect เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกเว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องแจ้งให้บริษัททราบผ่านช่องทางโทรศัพท์หมายเลข 02 780 8111 โดยท่านต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายทั้งปวงเมื่อเข้าใช้เว็บไซต์

ข้อที่ 4 กฎหมายที่ใช้บังคับและข้อกำหนดทั่วไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อยู่ใต้บังคับตามกฎหมายไทย ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา หากข้อกำหนดไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งถูกตัดสินว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ให้ข้อกำหนดที่เหลือยังคงสามารถใช้บังคับได้โดยเต็มที่ ผู้ใช้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ต่างๆ ของตนหรือมอบหน้าที่ต่างๆ ของตนให้แก่บุคคลภายนอกใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทก่อน

ข้อที่ 5 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยพละการเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากท่านและการเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

ข้อที่ 6 การขอความยินยอมเพื่อดำเนินการเก็บรวบรวมใช้ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

หมายเหตุ: ท่านควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัย ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง รายละเอียดความคุ้มครองเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด

ในเว็ปไซต์นี้ มีเมนูที่ท่านสามารถตั้งค่าเปิด-ปิด การดูแผนที่ ในหน้า รายงานการเดินทาง ได้ที่ เมนู “ตั้งค่า”