ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการการสมัครสมาชิก และใช้บริการ
เว็บไซต์ PHYD (Pay-How-You-Drive) “ขับดี ลดให้”

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการสมัครสมาชิก และใช้บริการเว็บไซต์ PHYD (Pay-How-You-Drive) “ขับดี ลดให้” (ต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์ PHYD) ซึ่ง จัดทำโดย บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัยจำกัด (มหาชน) มีที่อยู่จดทะเบียนอยู่เลขที่ 25 อาคารกรุงทพประ กันภัย/YWCA ชั้นที่ 14 และชั้นที่ 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร กรุณาอ่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้โดยละเอียด การที่ท่านเลือก “ยอมรับ” เป็นการที่ท่านให้การรับรองว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ และตกลงผูกพันตนต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้

ข้อที่ 1 คำจำกัดความ

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ให้คำต่อไปนี้มีความหมาย ดังนี้

1. ผู้ใช้หรือท่าน หมายถึงบุคคลซึ่งตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

2. เว็บไซต์ PHYD หมายถึง เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ Toyota Care PHYD (Pay- How-You-Drive) “ขับดี ลดให้” พร้อมทั้งท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลการทำประกันภัย รวมถึงข้อมูลระยะ ทางการขับขี่ คะแนนจากพฤติกรรมการขับขี่ และส่วนลดที่ได้รับในปีต่ออายุประกันภัยได้จากที่นี่

ข้อที่ 2 การสมัครสมาชิก และใช้บริการเว็บไซต์

1. ผู้ใช้หรือท่าน ต้องทำประกันภัย Toyota Care PHYD (Pay-How-You-Drive) “ขับดี ลดให้”กับ บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น.

2. ท่านจะต้องลงทะเบียนและเปิดใช้งานเข้าร่วม PHYD ผ่านแอพพลิเคชั่น T-Connect.

ข้อที่ 3 ค่าบริการ

ไม่มีค่าบริการในการใช้บริการตามข้อที่ 2.

ข้อที่ 4 ความรับผิดชอบของผู้ใช้

1. ท่านจะต้องเก็บรหัสประจำตัวผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับ เว็บไซต์ PHYD ไว้เป็นความลับ ท่านจะต้องไม่ให้ บุคคลอื่นใดทราบรหัสประจำตัวผู้ใช้ของท่าน ท่านจะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใดใช้รหัสประจำตัวผู้ใช้ของท่าน และท่านต้องไม่ใช้รหัสประจำตัวผู้ใช้ของบุคคลอื่นใด ท่านเป็นผู้รับผิดชอบต่อการกระทำและผลต่างๆ ของการ กระทำทั้งปวงอันเกิดขึ้นจากการใช้รหัสประจำตัวผู้ใช้ของท่าน ไม่ว่าการกระทำนั้นจะกระทำขึ้นโดยท่านหรือไม่

2. หากท่านโอนหรือให้ยานพาหนะกับบุคคลอื่น หรือ เปลี่ยนแปลงผู้สมัครสมาชิกเว็บไซต์ PHYD สิทธิ์ในการใช้ ระบบ หรือสิทธิ์ในการใช้ เว็บไซต์ PHYD ของบริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะหมดไป

3. เมื่อท่านได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อ ในแอพพลิเคชั่น T-Connect เพื่อรักษา สิทธิ์ในการเป็นสมาชิกเว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องแจ้งให้ บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทราบ ผ่านช่องทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2620 8111 โดยท่านต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายทั้งปวงเมื่อเข้าใช้เว็บไซต์

ข้อที่ 5 นโยบายความเป็นส่วนตัว การเก็บและการใช้ข้อมูลของผู้ใช้และกรรมสิทธิ์ในข้อมูล

ท่านให้ความยินยอมต่อการเก็บ การประมวลผล การใช้ การจัดเก็บรักษา การเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล และ ข้อมูลจากอุปกรณ์ Telematics อาทิ ระยะทางการขับขี่ พฤติกรรมการขับขี่ ฯลฯ ต่อ บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการนำมาคำนวณมูลค่าส่วนลดประกันภัยรถยนต์ในปีต่ออายุ และ ใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้ง สำรวจความคิดเห็นของท่านใน กิจการ หรือกิจกรรมของบริษัทเท่านั้น

ข้อที่ 6 กฎหมายที่ใช้บังคับและข้อกำหนดทั่วไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อยู่ใต้บังคับตามกฎหมายไทย ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นข้อตกลงทั้งหมด ระหว่างคู่สัญญาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หากข้อกำหนด ไม่ว่าข้อใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ถูกตัดสินว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ให้ข้อกำหนดที่เหลือ ยังคงสามารถใช้บังคับได้โดยเต็มที่ ผู้ใช้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ต่างๆ ของตนหรือมอบหน้าที่ต่างๆ ของตนให้แก่ บุคคลภายนอกใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อน